Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Bærekraft og miljø

Bergen Parkering har en klar og tydelig ambisjon: vi vil være Norges mest bærekraftige parkeringsselskap. Det vil vi gjøre gjennom å legge til rette for lokalt byliv, vise vei i bransjen, og ved å tilby innovative tjenester.

Hvorfor er bærekraft viktig for oss?

Skal vi lykkes i omstillingen av samfunnet i en bærekraftig retning vil det kreve at alle tar ansvar, både på lokalt og globalt nivå. Forretningslivet og kommersielle aktører har et særegent ansvar, og vi skal gjøre vår del. En verden i omstilling vil også trenge nye ideer og forretningsområder. Ny teknologi bringer med seg nye muligheter, og vi vil stadig vurdere hvordan vi kan ta i bruk nyskapninger til beste for våre kunder og besøkende. Vi vil fortsette å tenke nytt, være et forbilde i bransjen og forenkle parkeringsopplevelsen for våre kunder.

Bergen har et levende sentrum som stadig er i utvikling. Bergen Parkering skal være en ansvarlig aktør i lokalsamfunnet og en positiv bidragsyter for at bykjernen kan ha en bærekraftig utvikling. Dette skal vi blant annet gjøre ved å bidra til lokale opplevelser som forbedrer innbyggernes livskvalitet. Vi er til stede i flere sentrumsområder og har derfor mulighet til å bidra mot et trygt og sikkert nærmiljø for de som oppholder seg der.

Hvordan blir man Norges mest bærekraftige parkeringsselskap?

For å sikre at vi gjør gode prioriteringer og jobber med de områdene hvor vi har størst
påvirkning, har vi gjennomført flere analyser, og utpekt noen tema hvor vi kan gjøre en forskjell. Vi har deretter definert fire strategiske fokusområder for vårt bærekraftsarbeid:

  • Skape trygget for ansatte, besøkende og lokalsamfunn
  • Minimere miljø- og klimapåvirkning
  • Innovere for å ta i bruk morgendagens løsninger
  • Fremme ansvarlig drift for å vise vei i bransjen

Disse fokusområdene reflekterer påvirkningen vi har på verden rundt oss, og hvilke tema som kan få mest påvirkning på selskapet. Hvert tema og hvert fokusområde skal også kunne ses i sammenheng med FNs bærekraftsmål. Under hvert tema, har vi definert hvorfor disse er viktige for oss, i tillegg til å peke ut ambisjoner og tiltak på både kort og lang sikt.

Hvordan jobber vi med målene?

Vi har utarbeidet en bærekraftstrategi som skal sette retning for vårt arbeid på bærekraft. Bærekraftstrategien beskriver vår overordnede ambisjon for bærekraft, samt våre strategiske prioriteringer innenfor miljø, sosial og virksomhetsstyring. Den beskriver mål og tiltak som skal redusere vår negative påvirkning og øke positive sosiale og miljømessige virkninger. Vi har identifisert en rekke fullførte og pågående tiltak som bygger oppunder våre fokusområder. Vi har også utarbeidet et veikart for videre arbeid, for å sikre at vi aldri slutter å jobbe mot målet vi har satt.

Skape trygghet

Skape trygghet for ansatte, besøkende og lokalsamfunn

Vi vil skape trygghet for ansatte, kunder og lokalsamfunn ved å kontinuerlig jobbe med sikkerhet. Som en lokal aktør er vi tilstede i flere deler av byen, og vi vil ta vår del av ansvaret for å sikre et trygt og trivelig bymiljø. De ansatte er kjernen i vår bedrift, og vi tar deres trivsel på alvor.

Minimere miljøpåvirkning

Minimere vår egen miljø- og klimapåvirkning

Vi vil ta vår del av ansvaret for å motvirke klimaendringene. Vi skal minimere  egen negativ miljøpåvirkning, og påvirke verdikjeden vår til å gjøre det samme ved å stille krav til leverandører. Ved å tilrettelegge for fornyet bruk av produkter og materialer, vil vi også bidra til å redusere forbruk og utvinning av ressurser.

Innovere

Innovere for å ta i bruk morgendagens løsninger

Bergen Parkering er en del av en større mobilitetsverden, og vi skal jobbe med å utvikle nye og  mer effektive løsninger for besøkende og kunder. Vi vil være en aktør som tør å prøve, og som andre ser opp til for nyskapning, og dette skal vi gjøre ved å dra nytte av mulighetene i teknologiutvikling.

Fremme ansvarlig drift

Fremme ansvarlig drift og vise vei i bransjen

Bergen Parkering vil være en foregangsaktør i bransjen ved å ha en troverdig og ansvarlig drift, for å skape tillit hos kunder, besøkende og eiere. Dette innebærer at Bergen Parkering skal ta ansvar både i egen drift og i egen verdikjede. Vi vil gjøre vår del for å skape en seriøs og pålitelig bransje.

Vil du lære mer om bærekraft?

Bærekraft skjer på globalt nivå, lokalt nivå og på individnivå. Det finnes utallige ressurser for å lære mer om bærekraft og bærekraftig utvikling. Vi anbefaler å starte med FNs bærekraftsmål, bærekraftsmålene for Norge, og Bergen kommunes grønn strategi.